Obvezni in neobvezni izbirni predmeti

Obvezni izbirni predmeti

Poleg obveznih predmetov izvajamo za učence 7., 8. in 9. tudi pouk iz obveznih izbirnih predmetov. Z izbirnimi predmeti želimo učencem omogočiti, da poudarijo tako imenovane prevladujoče strani lastnih interesov in sposobnosti. Omenjeni predmeti tako postanejo tudi priložnost dokazovanja učenk in učencev.

Izbirni predmeti so eno, dve ali triletni. Učenec vsako leto zamenja izbirni predmet. Šola ponudi predmete, za katere se je opredelilo največ učencev ob anketiranju, seveda pa tudi tiste, ki jih mora obvezno ponuditi v skladu z zakonom (drugi tuj jezik, retorika, verstva in etika). Skupine za izvajanje pouka izbirnih predmetov šola oblikuje za tiste predmete, za katere se je prijavilo zadostno število učencev.

Prosimo, da do petka, 21. aprila 2023, izpolnite in vrnete prijavnico za izbirne predmete, ki jo boste prejeli v šoli. Na osnovi vaših prijav bomo oblikovali skupine za pouk izbirnih predmetov, za katere bo največ zanimanja.

Učenke in učenci izberejo dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, to pomeni dva različna predmeta po eno uro ali pa en predmet, ki poteka dve uri tedensko. Učenec lahko izbere tudi tri ure izbirnih predmetov tedensko, če s tem soglašajo starši. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih.

Opis obveznih izbirnih predmetov za šolsko leto 2023/24: POVEZAVA

Neobvezni izbirni predmeti

V šolskem letu bomo izvajali pouk neobveznih izbirnih predmetov.

Neobvezni izbirni predmet učenec izbere prostovoljno (lahko ga tudi ne izbere). Če se odloči zanj, velja, da se neobvezni izbirni predmet pri ocenjevanju izenači z ostalimi obveznimi predmeti osnovne šole, torej se znanje pri neobveznih izbirnih predmetih ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo. Prav tako se prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost morajo starši opravičiti. Učenec, ki si izbere neobvezni izbirni predmet, ga mora obiskovati do konca pouka v tekočem šolskem letu.

Izvajali bomo tiste izbirne predmete, za katere se je prijavilo zadostno število učencev.

Opis neobveznih izbirnih predmetov za šolsko leto 2023/24: POVEZAVA

Dostopnost