ETIKA IN VREDNOTE V VIZ

Program »Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju« temelji na prepričanju, da je eno od najpomembnejših poslanstev vzgoje in izobraževanja skrb za etično in s temeljnimi vrednotami usklajeno ravnanje v vrtcih in šolah. Tu se namreč preko socializacijskih mehanizmov in ponotranjenja vrednot in življenjskih načel postavljajo pomembni temelji etike in vrednot otrok in mladostnikov, ki danes obiskujejo vrtce in šole, čez leta pa bodo ustvarjalci prihodnosti vseh nas. Prav zato je izpolnjevanje tega poslanstva vzgoje in izobraževanja tudi ena najpomembnejših podlag za obliko­vanje stabilne družbe prihodnosti.

Projekt EiV se na naši šoli izvaja skozi celo šolsko leto. Vsako šolsko leto zajema 3 izmed naslednjih modulov:

· humanost: svoboda; ljubezen; človeško dostojanstvo; strpnost; dobrota; prijaznost; osebna rast; optimizem; napredek
· modrost: resnica; miselna odprtost; razumnost; perspektiva; odgovornost; ljubezen do učenja in znanja; zmernost
· življenje; narava; zdravje: spoštovanje življenja; spoštovanje narave in okolja; zdravje; bioetične vrednote
· socialni vidik: vzajemno spoštovanje; enakopravnost spolov; partnerstvo; skrb za otroke, starejše in ljudi s posebnimi
potrebami; družinska sreča; medgeneracijska harmonija; solidarnost
· pravičnost: spoštovanje zakonov; enakopravnost; nepristranost; človekove pravice; enakost pred zakonom; varnost;
aktivno državljanstvo
· univerzalizem: mir; enakost; kulturni pluralizem; spoštovanje različnosti in drugačnosti; skromnost; odpuščanje
· integriteta: poštenost; pogum; vztrajnost; vitalnost; skupna odgovornost; samodisciplina
· delo; ustvarjalnost: radovednost; miselna kritičnost; odličnost; podjetništvo; delovna etika; participacija; organizacijsko
državljanstvo; ekonomsko finančna odgovornost; skrb za okolje
· tradicija: spoštovanje tradicije; spoštovanje staršev in družine; lojalnost; domoljubje; marljivost; olika
· kultura: svetovni nazor/vera; spoštovanje lepote; umetnost in kultura; spoštovanje vzgoje in drugih pridobitev človeške
civilizacije

Dejavnosti za večje zavedanje in okrepitev etičnih načel in vrednost učencev potekajo na tematsko obarvanih urah oddelčne skupnosti na predmetni stopnji ter vsakotedenskih misli, ki so obešene po šoli. Lotimo se mnogo drobnih projektov za izboljšanje vzdušja na šoli (cenim te, skriti prijatelj, pripovedovanje zgodb …).

Projekt vsem udeležencem omogoča večje zavedanje in okrepitev etičnih načel in vrednot, ki so v današnjem svetu hitenja in hitrega napredka še kako pomemben temelj.

 

 

»Vzgoja uma brez vzgoje srca ni nobena vzgoja.« (Aristotel)

»Znanost brez vesti je poguba za dušo …« (François Rabelais)

»Znati ni dovolj; znanje moramo uporabiti. Hoteti ni dovolj; potrebno je delovati.« (Johann Wolfgang von Goethe)

»Vzgoja brez vrednot, kakorkoli je že uporabna, se zdi, da naredi iz človeka le bolj bistrega vraga.« (S. Lewis)

»Človek brez etike je kot divja zver spuščena na ta svet.« (Albert Camus)

 

    http://evi.iev.si/

Related Images:

Dostopnost