EKOŠOLA

Temelj odgovornega odnosa do okolja ni le posredovanje in pridobivanje znanja, ampak dejavno spreminjanje kulture obnašanja in ravnanja. Temelji na metodologiji 7 korakov, ki je primerljiv z okoljskim standardom kakovosti ISO 14001. Predstavlja postopek dela posamezne ustanove, da pridobi oziroma ohrani t. i. zeleno zastavo kot najvišje priznanje oziroma prepoznavni znak, da spada v mednarodni program Ekošola.

Temeljna načela delovanja programa Ekošola
Osnovno načelo delovanja programa Ekošola je, da bodo otroci, učenci in dijaki kmalu v prihodnosti  vplivali in sprejemali pomembne odločitve na vseh ravneh našega življenja.

Program Ekošola je šola za življenje, zato v njem uresničujemo naslednja načela:

 • skrb za človeka vključuje varovanje zdravja, izgradnjo medsebojnih odnosov ter skrb za okolje in naravo,
 • okoljska vzgoja je sestavni del ciljev in vsebin vsakega predmeta v izobraževalnem programu,
 • naravoslovne dejavnosti povezujejo cilje in vsebine med predmeti,
 • vrednostni cilji so sestavni del življenja šole,
 • dejavnosti  mladih so odraz ustvarjalnosti, novih idej in konkretnih akcij oziroma projektov,
 • vzgojno delo znotraj šole je celovito in povezano z lokalno skupnostjo in odločevalci,
 • prihodnost je v povezovanju mladih med državami Evrope in sveta.

Cilji programa Ekošola
Glavni cilj slovenskega programa Ekošola je vzgoja otroka in mladostnika, da skrb za okolje in naravo postane del življenja. Drugi cilji so:

 • uvajati vzgojo in izobraževanje za okoljsko odgovornost,
 • spodbujati in večati kreativnost, inovativnost ter izmenjavo idej,
 • učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija)
 • povezovati okoljska vprašanja z ekonomskimi in socialnimi,
 • razvijati pozitivne medsebojne odnose
 • sodelovati pri preprečevanju in odpravi revščine,
 • vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju,
 • povezovati Ekošole v Sloveniji, EU in širše.

Dejavnosti na naši šoli
Za izpeljavo ciljev okoljskega izobraževanja izbiramo zanimive metode dela ter učencem pomagamo uporabiti znanje, ki so ga osvojili pri pouku. V nadaljevanju so naštete nekatere izmed številnih dejavnosti na naši šoli:

– sodelujemo v zbiranju izrabljenih tonerjev in kartuš,
– sodelujem pri zbiranju tekstila,
– organiziramo akcije zbiranja odpadnega papirja,
– ločujemo odpadke,
– ustvarjamo iz odpadnih materialov,
– vsako leto se s svojo stojnico predstavimo na sejmu Altermed v Celju,
– sodelujemo v Šolski shemi, ki vzpodbuja zdrave prehranske navade otrok in lokalno pridelavo hrane,
– obdelujemo ekovrtiček,
– izvedemo dan brez avtomobila,
– izvedemo tradicionalni slovenski zajtrk,
– celo šolsko leto po razporedu urejamo in čistimo okolico šole,
– v ekokotičku –  na oglasni tabli, učence in učitelje obveščamo o poteku in uspehu posameznih eko-akcij,
– zbiramo plastične pokrovčke,
– sodelovali smo v akciji Jaz, ti, mi za Slovenijo – stara plastenka za ogrevalno posteljico za novorojenčke; ob tej
akciji smo učencem predstavili kako kroži plastenka,
– čim manj dokumentacije tiskamo na papir.

Ekošola učencem in učiteljem daje priložnost, da znanje, ki ga pridobijo pri pouku, uporabijo v vsakdanjem življenju v šoli in izven nje.

Related Images:

Dostopnost